اصیل بودن یعنی رؤیاهای خویش را ساختن. مرز سفارش را از فرمایش بازشناختن. گاه‌به‌گاه مجذوب کسی و هرازگاه مرعوب چیزی نشدن. به ذائقه‌ها احترام گذاشتن اما از مُد پیروی نکردن. و این تعریف ماست از اصالت، از ۱۳۴۸ تا اکنون.کار جز این‌که زندگی امروز ما را می‌چرخاند باید آینده‌مان را هم بسازد. شغل‌ها نابود می‌شوند، اما ماهیت خدمتی که به انسان می‌کنند هرگز از بین نمی‌رود. «گروه صنایع غذایی معینی‌پور» خود را یک کسب‌و‌کار خانوادگی می‌داند و همواره در تلاش است تا رسالت اجتماعی خود را که خدمت به خانواده‌های ایرانی از طریق عرضهٔ محصولات با کیفیت است، ادا کند. خانوادهٔ ما، متشکل از تک‌تک کارکنان این مجموعه است که با تلاش شبانه‌روزی خود، ما را به آن‌چه که اکنون هستیم تبدیل کرده‌اند. گرچه کار شکل‌های مختلفی دارد، اما در همهٔ شکل‌هایش کارگران یکسان‌اند؛ انگار قهرمانانی در میانهٔ راه قهرمان شدن‌اند. آن‌ها آرزوهایشان را هرروز سر کار می‌آورند. آن‌ها رؤیاهای بزرگ را تبدیل به کار بزرگ می‌کنند، و ما مسئولیت اجتماعی خود را بر همین اصل استوار می‌کنیم.

اصیل بودن یعنی رؤیاهای خویش را ساختن. مرز سفارش را از فرمایش بازشناختن. گاه‌به‌گاه مجذوب کسی و هرازگاه مرعوب چیزی نشدن. به ذائقه‌ها احترام گذاشتن اما از مُد پیروی نکردن. و این تعریف ماست از اصالت، از ۱۳۴۸ تا اکنون.کار جز این‌که زندگی امروز ما را می‌چرخاند باید آینده‌مان را هم بسازد. شغل‌ها نابود می‌شوند، اما ماهیت خدمتی که به انسان می‌کنند هرگز از بین نمی‌رود. «گروه صنایع غذایی معینی‌پور» خود را یک کسب‌و‌کار خانوادگی می‌داند و همواره در تلاش است تا رسالت اجتماعی خود را که خدمت به خانواده‌های ایرانی از طریق عرضهٔ محصولات با کیفیت است، ادا کند. خانوادهٔ ما، متشکل از تک‌تک کارکنان این مجموعه است که با تلاش شبانه‌روزی خود، ما را به آن‌چه که اکنون هستیم تبدیل کرده‌اند. گرچه کار شکل‌های مختلفی دارد، اما در همهٔ شکل‌هایش کارگران یکسان‌اند؛ انگار قهرمانانی در میانهٔ راه قهرمان شدن‌اند. آن‌ها آرزوهایشان را هرروز سر کار می‌آورند. آن‌ها رؤیاهای بزرگ را تبدیل به کار بزرگ می‌کنند، و ما مسئولیت اجتماعی خود را بر همین اصل استوار می‌کنیم.

اصیل بودن یعنی رؤیاهای خویش را ساختن. مرز سفارش را از فرمایش بازشناختن. گاه‌به‌گاه مجذوب کسی و هرازگاه مرعوب چیزی نشدن. به ذائقه‌ها احترام گذاشتن اما از مُد پیروی نکردن. و این تعریف ماست از اصالت، از ۱۳۴۸ تا اکنون.کار جز این‌که زندگی امروز ما را می‌چرخاند باید آینده‌مان را هم بسازد. شغل‌ها نابود می‌شوند، اما ماهیت خدمتی که به انسان می‌کنند هرگز از بین نمی‌رود. «گروه صنایع غذایی معینی‌پور» خود را یک کسب‌و‌کار خانوادگی می‌داند و همواره در تلاش است تا رسالت اجتماعی خود را که خدمت به خانواده‌های ایرانی از طریق عرضهٔ محصولات با کیفیت است، ادا کند. خانوادهٔ ما، متشکل از تک‌تک کارکنان این مجموعه است که با تلاش شبانه‌روزی خود، ما را به آن‌چه که اکنون هستیم تبدیل کرده‌اند. گرچه کار شکل‌های مختلفی دارد، اما در همهٔ شکل‌هایش کارگران یکسان‌اند؛ انگار قهرمانانی در میانهٔ راه قهرمان شدن‌اند. آن‌ها آرزوهایشان را هرروز سر کار می‌آورند. آن‌ها رؤیاهای بزرگ را تبدیل به کار بزرگ می‌کنند، و ما مسئولیت اجتماعی خود را بر همین اصل استوار می‌کنیم.